Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

В изпълнение разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) представяме актуализираната


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


ВАТРА ХОУМ ЕООД (по-долу наричано още „Фирмата“, „ние“ или „нас“) приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас,чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт – www.bidonite.com (по-долу наричано още „Уебсайтът“) и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.


Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:


Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт и онлайн приложения;

Как използваме Вашите лични данни;

Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;

На кого разкриваме Ваши лични данни;

Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните;

 

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате Уебсайтът или използвате нашите услуги, ноняма приложениекогато Вие ползвате други сайтове или услуги, които не притежаваме или контролираме.


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


Администратор на Вашите лични данни е ВАТРА ХОУМ ЕООД, ЕИК 205030330 адрес на управление: жк НПЗ Х.ДИМИТЪР ул. ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ 82 представлявано от Елена Валериева Тилкова, email: gdpr@salesman.bg, тел.: 0876299105


Фирмата събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ


Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано.


Всеки път, когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги, ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. Фирмата добросъвестно и целенасочено работи, за да сведе до минимум данните, които обработва, и да ги защити максимално.


Ние събираме и обработваме следните лични данни:


Когато посещавате нашия уебсайт, нашите уебсървъри записват и съхраняват временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра, който се свързва с нашия сайт, уеб страниците, които посещавате на нашия сайт, датата и продължителността на посещението, данните за идентифициране на вида на използвания браузър и операционна система, както и уеб сайта, чрез който сте се свързали с нашия сайт.

 

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

 

Ползването на определени функционалности на уебсайта на Фирмата изискват регистрация или парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте Ваши лични данни: три имена, адрес, телефон, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани единствено за целите на изпълнението на Ваши поръчки.

 

Ние събираме и обработваме история на Вашите заявки и изпълнените към Вас услуги, за целите на статистически и маркетингов анализ, тестване на системи, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при рекламации, спорове или претенции.

 

Ние ще обработваме личните Ви данни, само ако това е необходимо за изпълнение на нашите услуги.


Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за наши актуални услуги, промоции, отстъпки и бонуси. Тази информация обикновено отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите и удовлетвореността на нашите клиенти, поради което искаме да я направим достъпна за Вас.


Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трети страни.


Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетигнгова информация от нас по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо по електронна поща.


ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА


 


Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.


Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на Фирмата данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Фирмата няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.


Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, адрес на получаване или доставка на пратка и всякакви други.


СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ИПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


Фирмата не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и Фирмата, или ако не сте дали изрично съгласие за това.


Отделно, Фирмата ангажира подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигурява допълнителна сигурност на Вашите данни и които в даден момент може да имат достъп до системите и базите данни на Фирмата, включително: за охрана, за поддръжка на инфраструктурата и пощенските сървъри, за ползване на защитени сървъри и свързаност.


В други случаи, данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици – счетоводители, одитори, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас.


Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от Фирмата политика за защита на личните данни.


СРOК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ


Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.


Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от Фирмата на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.


Ваши лични данни,  предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на Фирмата, се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.


Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга на Фирмата, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.


Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число и при незавършена регистрация на уеб сайта на Фирмата, се съхраняват за срок не по-дълъг от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.


Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттеглане на Вашето съгласие.


Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.


МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ


Фирмата е взека всички мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни (тези от тях, които е необходимо) са достъпни само за служители или подизпълнители (и техни служители) на Фирмата, които имат нужда от достъп до тях, за да изпълняват своите задължения, произтичащи от отношенията ни с Вас.


ВАШИТЕ ПРАВА


При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:


Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни, и, ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.

Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни при поискване чрез нашшата електронна поща.

Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.

Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу).

Възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели.

Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й.

Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на “преносимост на данните”). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.

Оттегляне на съгласие. В случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон.

 

Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като отправите искането си до длъжностното лице по защита на личните данни на Фирмата. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си


Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:


да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

да откажем да предприеме действия по искането.

 

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.


Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.


ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ


Запазваме си правото да променяме настоящата Политика за лични данни периодично, като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.


НАДЗОРЕН ОРГАН


Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни.


Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg. Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.


ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ НА ФИРМАТА